WYPOMINKI ROCZNE

Wypominki roczne 2019-2020

(stan na 16 listopada 2019)

Ksiądz Proboszcz

(wypominki składane u ks. proboszcza)

+ Elżbietę Chmielecką Jana Stepaniuka Anielę Jana Gawryszewskich

+ Zygmunta Sztorcha Leokadię Stanisława Frątczaków

+ Zygmunta Pokorskiego

+ Zofię Wysocką Stanisława Włodarczyka Anielę Józefa Piotrowskich Mariana Włodarczyka

+ Zofię Kazimierza Sadowskich Zofię Kazimierza Szczygieł Ewę Mateusza Supryka Konstancję Stefana Adamiak

+ Zofię Bolesława Lateckich Helenę Kazimierę Stanisława Komorków

+ Wojciecha Janinę Bartczak Jerzego Glicza

+ Wojciecha Dąbrowicza

+ Wiesławę Tadeusza Sowińskich

+ Wiesława Nowaka

+ Wiesława Bartoszewskiego Zofię Bolesława Bartoszewskiego C.R. Bartoszewskich i Szałańskich Apolonię Michała Terleckich C.R. Terleckich i Adachów Jana Helenę Podkomorzy

+ Wandę Mirosława Zasadę Irenę Tadeusza Romana Wieczorkowskich Reginę Czesława Leszka Zasadę

+ Wandę Kulińską C.R. Kulińskich Pawła Jakubiaka

+ Wandę Kazimierza Walczaków dziadków Nuszczyńskich i Walczaków

+ Walerię Wincentego Palpuchowskich Alinę Henryka Palpuchowskich

+ Walerię Adama Mariannę Krystynę Nalberczyk Henrykę Józefa Mariana Lewandowskich

+ Wacława Helenę Marię Stasiak

+ Teresę Tomczak Zbigniewa Cichacza i rodziców

+ Teresę Sylwestra Stanisławę Grodeckich

+ Teresę Juliana Jędrzejczyk C.R. Jędrzejczyk i Rutkowskich

+ Tadeusza Zawadzkiego Andrzeja Czerwińskiego

+ Tadeusza Wacława Mijas Bronisławę Romana Ryszarda Dziubałtowskich

+ Tadeusza Szadkowskiego Stanisławę Stanisława Szadkowskich

+ Tadeusza Olesińskiego

+ Tadeusza Miziołka Genowefę Władysława Roszczyków Bronisławę Konstantego Miziołków

+ Tadeusza Miszczaka Bogumiła Polakowskiego

+ Sylwestra Barbarę Marię Jerzego Kosmalskich

+ Stanisławę Władysława Mirosława Śliwińskich

+ Stanisławę Stanisława Stefana Zygmunta Jadwigę Kwiatkowskich Wojciecha Przygodzkiego Janinę Koseską Mariannę Płocharczyk Józefę Józefa Pawlaków Helenę Jana Kubiaków

+ Stanisławę Józefa Janakowskich Annę Zygmunta Stawickich Barbarę Janakowską Jerzego Perlińskiego

+ Stanisławę Dąbrowicz i syna Tadeusza Józefa Mazurka C.R. Gralaków

+ Stanisławę Bronisława Korput Irenę Garstkę

+ Stanisława Stanisławę Bąbol

+ Stanisława Helenę Bolesława Marię Rajmunda Annę Józefa Klarzaków

+ Sabinę Kazimierza Wysockich Bolesława Łazińskiego

+ Romana Zofię Jadwigę Cecylię Zenona Franciszka Będzińskich Andrzeja Kubickiego Marię Gniado Helenę Jurka Płucienniczaków

+ Rodziców, braci i bratową Gralaków

+ Rodziców Wiktorię Antoniego Szymczak Stanisława Sipińskiego Jadwigę Adrianowską

+ Rodziców Wawrzyniaków Dzierżawskich C.R. Wawrzyniaków

+ Rodziców Rojewskich Stefana Michalaka Wiesławę Romana Bartczaków Stanisławę Stanisława Krakusów Mariana Tkaczyka i rodziców

+ Rodziców Kozłowskich

+ Reginę Mieczysława Jerzego Lewandowskich Kazimierza Tomczaka

+ Reginę Józefa Cichacz

+ Natalię Tadeusza Kazimierza Bartoszewskich Bronisławę Jana Trzaskalskich Leokadię Jana Olesińskich Mariannę Pasik Kazimierę Piotrowską Dusze w czyśćcu cierpiące za zmarłych na oddziale opieki długoterminowej

+ Mirosława Wacławskiego C.R. Wacławskich Gajdów Badzińskich Stanisława Irenę Kępistych Helenę Alfonsa Suchmińskich

+ Mirosława Stanisława Czesławę Urbaniaków rodziców Kłopotowskich dziadków Krawczyków

+ Mieczysławę Apolinarego Czech Adelę Michała Płucienniczak

+ Michała Annę Stokfiszów

+ Marka Smolczewskiego Feliksę Eugeniusza Stępczyńskich C.R. Krawczyków

+ Mariusza Zygmunta Szymczaków

+ Mariusza Pałczyńskiego Jana Komorka C.R. Mikołajczyków

+ Mariolę Romanowską Czesława Bednarka Zenonę Stanisławę Tadeusza Romanowskich

+ Mariolę Romanowską

+ Marię Jana Jaszczyńskich i ich rodziców

+ Mariannę Zygmunta Ireneusza Wiktorię Antoniego Błaszczyków Mariannę Lach Władysława Andrzeja Smolczewskich

+ Mariannę Tadeusza Feliksa Zdzisława Józefę Antoniewiczów Mariannę Józefa Franciszka Janinę Gralaków

+ Mariannę Stanisława Mieczysława Jędrzejczak Stanisławę Stanisława Roszczyk Łucję Stefana Andrzejczaków

+ Mariannę Helenę Ignacego i dziadków Nowackich

+ Mariana Sipińskiego rodziców Sipińskich Jagielskich

+ Mariana Antoninę Pietrzak

+ Lucjana Czesławę Kwiatkowskich

+ Leszka Janinę Miterka Mariusza Kuźmińskiego

+ Leontynę Szymczak

+ Krystynę Płócienniczak

+ Krystynę Mariana Szczepaniak

+ Krystynę Ireneusza Jabłońskich Mariolę Kaczmarek Cecylię Józefa Ogrodowczyk

+ Kazimierza Tomczaka Annę Rosiak

+ Kazimierza Marka Szymczaków

+ Kazimierza Helenę Tadeusza Andrzeja Rosłowskich Krystiana Wucke

+ Kazimierę Władysława Wiesława Rybińskich Cecylię Antoniego Józefa Kacprowiczów

+ Katarzynę Władysława Brewińskich rodziców Szałańskich Cybułków braci Jerzego i Andrzeja

+ Józefę Stanisława Zasadzkich

+ Józefa Zofię Nowickich Stefanię Kalinowską

+ Józefa Wąsa C.R. Wąsów

+ Józefa Pawłowskiego teściów Pawłowskich Władysławę Karolczyk

+ Józefa Grabskiego Zbigniewa Goss

+ Józefa Mariannę Henryka Kacprowicz

+ Jerzego Zwierzchowskicgo

+ Jerzego Olesińskiego i rodziców Pawłowskich

+ Jerzego Boruckiego

+ Janinę Mieczysława Nalberczyków Urszulę Marię i Kazimierza Kotlińskich

+ Janinę Lucjana Marka Rosińskich Adama Marczyk

+ Janinę Kazimierza Łuczaków Adama Mariannę Łuczaków Tomasza Helenę Koczaskich

+ Janinę Karola Antoninę Jana Wawrzyniaków

+ Jana Wlazińskiego

+ Jana Romana Prajs Martę Mieczysława Bęben Mieczysławę Józefa Krajewskich

+ Jana Bronk

+ Jana Barbarę Radzikowskich

+ Jana Banasiaka Stefanię Jana Palpuchowskich i ich rodziców

+ Jadwigę Zygmunta Gołębiewskich dziadków Gołębiewskich i Trzcińskich Aleksandrę Stanisława Cywka Kazimierę Jana Woźniaków

+ Jadwigę Halinę Korzuchowskie Małgorzatę Safandowską Annę Aleksandra Waśkowskich C.R. Korzuchowskich Śpiewaków Izydorczyk Magdziarz

+ Izydora Chojnackiego Ewę Wincentego Chojnackich

+ Irenę Ryszarda Milczarskich C.R. Dudziaków

+ Irenę Król Kazimierę Stanisława Król Alojzego Tomczaka

+ Hieronima Tomasza Kikosickich rodziców Szadkowskich

+ Henrykę Janinę Gabriela Główczyńskich

+ Henryka Palczewskiego

+ Helenę Władysława Bogdana Bednarków Feliksę Mariana Zduńczyków

+ Helenę Władysława Błaszczyków Leokadię Józefa Nowaków Helenę Stanisława Fuss

+ Helenę Mariana Kaczorowskich

+ Halinę Tadeusza Smolczewskich

+ Genowefę Stefana Kurdek

+ Gabryielę Jędrzejczak Cecylię Jadwigę Tomasza Balewskich

+ Ewę Smolarską Józefa Andrzeja Kolasińskich Marię Józefa Kolasińskich Zofię Józefa Jana Rączkowskich Józefę Cieślak Cecylię Andrzejewską

+ Eugeniusza Wojtczaka Józefa Sobczaka Michalinę Romana Parandyk dziadków Wojtczaków i Kaczmarków

+ Eugeniusza Leokadię Jana Kubiaków Feliksę Eugeniusza Stępczyńskich Janinę Krawczyk C.R. Matusiaków Marka Smolczewskiego

+ Edwarda Kandybowicza C.R. Kandybowiczów i Swędrowskich

+ Danutę Stanisława Ciechockich

+ Czesławę Turowską dziadków Oczkowskich

+ Czesława Jarosława Wolskiego C.R. Wolskich

+ Czesława i rodziców Jędrzejczaków

+ Cecylię Stanisława Wiesława Matczak Teodora Kłopskiego Helenę Wojtczak Wiktorię Olczak

+ C.R. Opasińskich

+ C.R. Koczaskich Kaźmierczaków

+ C.R. Kaźmierczaków i Florczaków

+ Bogdana Koralewskiego Mariannę Stefana Kłanieckich

+ Bernarda i C.R. Krzyżanowskich Henryka i C.R. Koczaskiich Kamilę Nowak Weronikę Kazimierza Stanisława Cieplaków Teresę Urbańską Franciszkę i C.R. Kłopotowskich

+ Bartosza Tomaszewskiego

+ Barbarę Pachlińską Marię Stanisława Zachmac

+ Barbarę Kostrzewską Władysławę Stefana Sierockich Annę Bronk Mirosława Wronę Eugenię Stanisława Zduńczyk Stanisławę Stanisława Miszczak

+ Barbarę i Sylwestra Florczak

+ Barbarę Bogumiła Marciniaków dziadków Marciniaków i Ćwiklińskich

+ Aurelię Mieczysława Chęcińskich Władysławę Dominika Irenę Bronisława Pietrzaków

+ Arnolda Lidię Włodzimierza Grauman Irenę Stanisława Buchak

+ Antoniego Maćczaka Wacława Rutkowskiego

+ Annę Bobrowską

+ Anielę Folg Stanisława Antoniego Pawlikowskich Jana Mariannę Stefanię Kołodziejskich Elżbietę Piotra Wlazińskich Siostry szarytki Reginę Irenę i Marię

+ Andrzeja Józefkowicza Teresę Henryka Sławomira Maciejewskich Jadwigę Stanisława Józefkowicz Anielę Frankowską Tomasza Gintra

+ Anastazję Józefa Banasiak Annę Eugeniusza Matusiak

+ Alojzego Stokfisza

+ Alinę Zenona Cecylię Jóźwiak Ryszarda Waliszewskiego Piotra Stokwiszewski

+ Alinę Stanisława Sztygiel Mariannę Andrzeja Rutkowskich Henryka Harnich Stanisławę Józefa Tomczak Zofię Józefa Sztygiel Halinę Tadeusza Ciążelę

+ Adelę Antoniego Kamińskich Czesława Berenta Janusza Jędrzejczyka

+ Adaminę Kazimierza Brandeburg Barbarę Jana Hartwich

+ Stanisława Ratajskiego C.R. Ratajskich i rodziców Maćczaków

+ Zygmunta Kanieckiego Mariana Rakowskiego Leokadię Stanisławę Włodarczyk Ks. Jana Foksa Franciszka Michalec Jana Krycha Jana Szymulę

+ Czesławę Józefa Michalskich Janinę Kazimierza Popielarczyk

+ Rodziców i braci Procelewskich rodziców i braci Pokorskich Barbarę Górnik Krystiana Antczaka

 

Ksiądz Łukasz

(wypominki składane u ks. Łukasza)

+ Aleksego Marciniaka i jego rodziców, Janusza Morguta, Grażynę Marciniak-Morgut, rodziców Kacpra i Konstancję Wawrzyniak oraz rodzeństwo

+ Janinę i Mariana Nowickich

+ Helenę i Eugeniusza Manikowskich

+ Stefana Rychłowskiego

+ Adriana Woźniaka

+ Mariannę i Stanisława Bawej

+ Mariannę i Teodora Wiśniewskich Mariannę i Edwarda Szałkowskich Czesławę i Józefa Olkiewiczów Barbarę Piotrowską Jadwigę Kowalską Beatę Gołoś

+ Jana Olkowskiego

+ Helenę i Władysława Kubiaków

+ Reginę i Józefa Pawlaków Henryka Szymczaka

+ Józefa i Józefę Kołodziejskich Franciszkę Pietrzak Mieczysława Jóźwiaka

+ Zofię i Stanisława Arkita Jadwigę i Dariusza Zabłockich dziadków Górskich i Arkitów Mariannę Henrykę Aleksandra Zbigniewa Feliksa Rudnickich dziadków Orzechowskich i Rudnickich

+ Albinę Martę Zdzisława Szulców Stanisławę Mariannę Józefa Czajkowskich Helenę Kazimierę Józefa Sochackich

+ Bogdana Wojciechowskiego

+ Helenę Stanisława i Czesławę Mereckich Mariannę Wojciecha i rodzeństwo Puchalskich

+ Krystynę Jana Dębskich Czesławę Michała Karwackich

+ rodziców dziadków Stasiaków Marzenę rodziców Błaszczyków

+ Zofię i Józefa Kudajewskich Janusza Bonaweturczaka Alinę Kochanowską

+ Bogusława Tadeusza Wacława Komorków Cezarego Sokół

+ Barbarę Władysława Urszulę Frontczak dziadków Frontczaków dziadków Bawejów

+ dziadków rodziców brata Zdzisława Walczaków męża Tadeusza dziadków i Kazimierza Łukaszewskich

+ męża Dariusza i Teresę Cieślińskich zięcia Mariusza dziadków i Jerzego Maćczaków

+ Krystynę i Jana Kotarskich

+ Mariana i Kamilę Kacprzaków Mariannę Mariana i brata Sławomira Wojciechowskich

+ Krzysztofa Wielkopolana Wacława i Mariannę Bartosiewiczów

+ Aleksandrę Majewską Leokadię i Władysława Majewskich Helenę i Andrzeja Krajewskich

+ męża Marka teściów Gabrielę i Wacława szwagra Krzysztofa Sieradzanów rodziców Czesława i Zofię Cieślińskich

+ C.R. Orzechowskich

+ Michała Biernata rodziców Langnerów

+ Mariannę Wiesława Tomczaków Leokadię Antoniego Bartczaków Marię Stanisławę Zygmunta Tomczaków Mirosławę Wiesława Edwarda Durysów

+ Roberta Stolińskiego Mirosławę i Stanisława Gajdzińskich Dorotę i Tadeusza Cieślachowskich

+ Elżbietę i Jana Krajewskich Mariannę Pietroską Zofię Kalińską

+ Martę Leonarda Pasterskich

+ Barbarę Walczak Mariannę i Franciszka Urbańskich

+ Jerzego Sidwę

+ Wiesławę Baran C.R. Baranów i wnuczków

+ Stanisława Maciejewskiego C.R. Frontczaków

+ Jana Łuczaka

+ Janinę i Ryszarda Brodów C.R. Lach

+ Teresę i Jana Wiśniewskich Feliksa Andrzeja Grzegorza Spychałów

+ Tadeusza Ratajskiego

+ Józefa Katarzyna Józefa Urszulę Kucharskich Stefana Irenę Proze wszystkie dusze spoczywające na naszym cmentarzu

+ Kazimierza Helenę Bieganowskich

+ Wiktorię Józefa Wiesławę Dariusza Waldemara Beatę Andrzejczak

+ Piotra Witolda Włodzimierza Zbyszka Suskich, Mariana Stanisławę Radosława Grażynę Pietrzak Feliksę Tomczak, Sławomira Teresę Derdzikowskich zmarłych z rodziny

+ rodziców Halinę i Stanisława Marciniaków babcię Helenę Słupecką, C.R. Słupeckich dziadków i zmarłych z rodziny Zientarskich i Marciniaków, Mariannę Tomaszewską, Wandę Romana Klucznych, Stanisława Bażyka, Grażynę Marciniak – Morgut

+ Genowefę i Franciszka Błaszczyk, Jana Antczaka

+ Władysława Grędeckiego

+ Czesława Łuszkiewicza

+ Wiktorię Józefa Wiesławę Dariusza Waldemara Beatę Andrzejczak

+ Kazimierza Helenę Bieganowskich

+ C.R. Opasiaków Kwiatkowskich Banasiaków

+ Leokadię Adolfa Grodeckich

+ Dariusza Henryka Wiśniewskich Józefa Natalię Szczepaniaków Bolesławę Radwańską

+ Stanisława Sławińskiego

+ Jadwigę Czesława Dzikowskich Janinę Zygmunta Grabskich dziadków Dzikowskich i Grabskich

+ Dariusza Stefanię Zenona Mariusza Znańskich

+ Franciszkę Seweryn

+ Teresę Stanisława Perlińskich

+ Jadwigę Antoniego Zając Stanisławę Polikarpa Szymanowskich Jana Stefana Suskich Helenę Adama Zajączkowskich Piotra Żółtowłos dusze w czyśćcu cierpiące

+ Szczepana Stanisławę Waliszewskich, Kazimierza Waliszewskiego

+ Józefa Grabskiego Zbigniewa Goss

+ Mariana Lewandowskiego rodziców Lewandowskich Józefa Zbońkowskiego

+ rodziców Januszewskich zmarłych czterech braci Januszewskich, dziadków Kostrzewskich C.R. Kostrzewskich

+ Jadwigę Kołodziejską C.R. Wronkowskich

+ Ryszarda Kanasa Aleksandrę Antoniego Kanas

+ Joannę Czesława Wronieckich C.R. Wronieckich Durajczyków Pietrzaków Zdzisława Pietrzaka Annę Rakowską Barbarę Jana Tomasza Popielarczyków

+ Mariannę Bronisławę Przybyłowicz

+ Irenę Jana Lewandowskich Annę Michalską C.R. Lewandowskich Pilichowskich Wawrzyniaków Dusio Żółtowłosów Wandę Bartłomiejczak

+ Władysławę Zdzisława Olesińskich

+ Bogusława Henryka Reginę Kotlińskich Eugeniusza Żebrowskiego

+ Sławomira Specjalskiego Czesława Gnatowskiego Marię Zygmunta Kikosickich Apolonię Stanisława Konwerskich

+ Władysławę Władysława Kubiaków Antoninę Rogozińską

+ Pawła Czesława Jana Władysława Gołębiewskich Zbigniewa Annę Stanisławę Janinę Anastazję Franciszka Sierakowskich

+ Leokadię Feliksa Zdzisława Olesińskich

+ Bronisławę Stanisława Szadkowskich Józefa Ewę Jeziórskich

+ Józefa Kołodzieja

+ Marię Janakowską C.R. Janakowskich Bonawenturskich Pasturczaków Kornackich

+ Henryka Drążkiewicza Stanisława Sabinę Szadkowskich Henryka Lucynę Wojtczak

+ Helenę Zygmunta Tomaszewskich Stanisławę Kozłowską

+ Andrzeja Stanisława Cieślińskich

+ Marcina Moruzgałę

+ C.R. Balasiewiczów Gawrońskich Nowaków

+ Helenę Jana Dąbrowicz

+ Rafała Salamon

+ Wojtka Sieradzana

+ Józefa Janinę Sierakowskich Władysława Zofię Cybułka

+ Franciszkę Michała Józefa Roszczyk

+ Mariannę Jana Szadkowskich

+ Janinę Wojtysiak Mariana Wojtysiaka

+ Irenę Stanisława Włodarczyk Annę Czesława Retkowskich

+ Aurelię Stanisława Edwarda Jankowskich

+ Kamilę Leszka Karasiewicz

+ Genowefę Zdzisława Pawlak Władysława Genowefę Pawlak Katarzynę Michała Pawlak

+ Grzegorza Górecznego Jadwigę Rajmunda Bartczaków

+ Irenę Stefana Marka Krzysztofa Olesińskich Bolesława Kołodziejskiego dziadków Andrzejewskich

+ Mieczysławę Władysława Gąsiorowskich

+ Janinę Kazimierza Kikosickich Adama Krzysztofa Krysiaków Władysławę Stefana Krysiaków

+ Annę Leszka Adama Miaczkowskich

+ Helenę Marię Cichacz

+ Helenę Eugeniusza Jana Więckowskich Artura Godziębskiego

+ rodziców Irenę Bolesława Kowalewskich

+ Barbarę Dziwirską

+ Jadwigę Stanisława Żebrowskich

+ Stanisławę Józefa Fus Władysławę Władysława Jędrzejczak

+ C.R. Małolepszych Zielińskich

+ Ireneusza Krzysztofa Zagórskich

+ Jana Wiesławę Albińskich

+ Helenę Aleksandra Stanisława Kubiaków

+ Helenę Antoniego Woźniak Mariannę Stanisława Woźniak Janinę Józefa Mariana Bednarek Janinę Jerzego Koczaskich

+ Rychard Baranowski

+ Teresę Mariana Szymczak Juliannę Władysława Fałdzińskich

+ Bronisława Ignaczak Mariana Urszulę Marylę Piaseckich

+ Sabinę Leona Kwiatkowskich Eugeniusza Kruszyna Irenę Bawej

+ Zygmunta Matusiaka Dariusza Hartwich Józefa Natalię Frontczak

+ Władysława Antczaka rodziców Walaków

+ Stanisławę Tadeusza Stokfisz

+ Józefę Stanisława Jerzego Wojciechowskich Tadeusza Płocharczyka Marię Kacprzyk

+ Gabrielę Eugeniusza Miklas Stanisławę Jana Woźniak Leokadię Szles

+ Tadeusza Albińskiego

+ Jana Sabinę Walczaków Pawła Bieleckiego Jana Żakowiec

+ Halinę Tadeusza Ciążela C.R. Ciążela Zagrosików

+ Sabinę Adama Wojciechowskich Bogdana Wojciechowskiego

+ Jana Tomczaka

+ Jarosława Milczarka

+ Jana Matczaka Władysławę Józefa Stępniaków

+ Annę Stanisława Sochackich Stefanię Konstantego Matusiak Bronisławę Wincentego Rosiaków Zofię Bartczak

+ męża Marka teściów Gabrielę i Wacława szwagra Krzysztofa Sieradzanów rodziców Zofię i Czesława Cieślińskich

+ Czesława Kubiaka

+ Jana Genowefę Filipiak dziadków Oczkowskich

+ Pelagię Stanisława Jabłońskich Mariannę i Mieczysława Dlużniewskich

+ Marcina Kolasińskiego

+ Sławomira Rogowskiego

+ Edwarda Dąbrowicza Mariannę Piotra Aleksandra Kotarskich

+ Bolesławę i Czesława Milczarków Zbigniewa Madalinskiego

 

Za tydzień wypominki będą zamieszczone wraz z całym zestawem modlitw za zmarłych.

 

 

Liczba wizyt: 459 - dziś: 5