Program pomocy Żywnościowej – Podprogram 2017

Program Pomocy Żywnościowej  – Podprogram 2017

CELEM PROGRAMU – Podprogram 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Parafii Krośniewice (Gmina Krośniewice, Dąbrowice i Chodów) pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: grudzień 2017 – 15.07.2018. (Parafia włączyła się w podprogram z pewnym opóźnieniem)

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Parafialny Odział Caritas Parafii Krośniewice, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

  1. Sposób kwalifikacji:

OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Oddziału Parafialnego Caritas Parafii Krośniewice w formie paczek żywnościowych.

Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo,  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

groszek z marchewką 4 kg,

fasola biała 4 kg,

koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,5 kg,

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

ryż biały 4 kg,

kasza gryczana 2 kg,

herbatniki maślane 0,6 kg,

mleko UHT 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 1,7 kg,

cukier biały 4 kg,

olej rzepakowy 4 l;

  1. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do Parafialnego Oddziału Caritas w Krośniewicach, następnie do Diecezjalnego Oddziału Caritas w Łowiczu albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Z ogłoszeń parafialnych (historia)

  1. Z Łowickiej Caritas otrzymaliśmy ok. 10 ton darów. Dary te mogą być rozdawane tylko wg wytycznych unijnych. Aby rodzina lub osoba samotna mogła otrzymać dary, trzeba zgłosić się do MOPS-u po specjalną deklarację. Deklarację taką dostarczamy do kancelarii parafialnej. Deklarację taką mogą otrzymać osoby spełniające kryterium dochodowe. Na daną chwilę to kryterium wynosi, 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.  Szczegóły podane będą w ogłoszeniach za tydzień.

 

  1. Ruszyliśmy z wydawaniem darów z Łowickiej Caritas. Następna transza wydawanych darów będzie 16 czerwca (sobota) od 10.00 do 12.00. Przypominamy, że aby rodzina lub osoba samotna mogła otrzymać dary, musiała wcześniej zgłosić się do MOPS-u po specjalną deklarację. Deklaracji już nie przyjmujemy. 16 czerwca mogą przyjść tylko te osoby i rodziny, które dostarczyły do parafii deklarację – nie potrzeba aby zgłaszać się ponownie po deklarację do Mopsu, dary będą wydawane na tę samą deklarację. Dary te są dla pomocy rodzinie NIE WOLNO ICH SPRZEDAWAĆ.

 

  1. Bardzo dziękuję woluntariuszom (młodzieży i dorosłym), którzy wczoraj przyszli do pomocy przy wydawaniu darów (prawie 20 osób). Tworzymy więc oddział Caritas działający przy naszej parafii. Spotkanie organizacyjne dla osób, które chciałyby działać w naszym oddziale w najbliższą środę o 19.00. (ok. 30 min.)

 

 

 

 

 

Liczba wizyt: 383 - dziś: 1